Jump to content

Blogs

Veri (Data) Nedir?

"Data" (veya "veri"), analiz edilmek, yorumlanmak veya belirli bir sonuca ulaşmak için kullanılabilen ham ya da işlenmiş bilgiler anlamına gelir. Veri, herhangi bir türde olabilir - sayılar, metin, görüntüler, sesler vb. İşte daha detaylı bir bakış: Veri Türleri: Kantitatif Veri: Sayısal değerleri ifade eder. İki alt türe ayrılır: Kesikli Veri: Sayılabilir ve belirli değerler alır (örneğin, insan sayısı). Sürekli Veri: Herhangi bir değeri alabilir (örneğin, sıcaklık).

İstatistik Model ve Matematiksel Model

İstatistiksel modeller, bir ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri ifade eder. Bu modeller, gerçek dünya olaylarının karmaşıklığını basit, anlaşılabilir terimlere indirgemeye yardımcı olur. İşte bazı yaygın istatistiksel modeller ve açıklamaları: 1. Doğrusal Regresyon Modelleri: Bu tür modeller, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olduğunu varsayar. Basit Doğrusal Regresyon: Tek bir bağımsız değişkenle bağımlı değişken arasındaki ilişki. Çokl

İstatistik, Olasılık ve Temel Terimleri

İstatistik, olasılık, ve bu alanlara dair bazı temel terimlerin tanımlamalarına değinelim: İstatistik: İstatistik, verilerin toplanması, düzenlenmesi, analizi, yorumlanması ve sunulması ile ilgilenen bir matematik dalıdır. İki ana dalı vardır: Tanımlayıcı İstatistik (Descriptive Statistics): Veri kümesindeki genel özellikleri özetlemek için kullanılır. Ortalama, medyan, mod, varyans gibi ölçüler burada yer alır. Çıkarımsal İstatistik (Inferential Statistics): Örnek verilerden

Küme ve İşlemler

Matematikte, bir kümenin alt kümeleri (subsets), o kümenin içerdiği elemanların herhangi bir kombinasyonunu içerir. Bir küme A, başka bir küme B'nin alt kümesi ise, A'nın tüm elemanları B içinde de bulunur. Bu durumda, A⊆B olarak ifade edilir. Örnek olarak, A={1,2} kümesinin alt kümeleri şunlardır: Boş küme: ∅ {1} {2} {1,2} Her kümenin kendisi ve boş küme dahil olmak üzere en az iki alt kümesi vardır. Özellikler: Yansıma Özelliği: Her küme kendi alt

Küme Kavramı

Matematikte küme kavramı, farklı nesnelerin (elemanlar) bir araya getirildiği bir yapıyı ifade eder. Temel küme kavramları şunları içerir: 1. Elemanlar: Küme, belirli nesnelerden oluşur. Bu nesneler, sayılar, harfler, insanlar, diğer kümeler vb. olabilir. Bir elemanın bir kümede olup olmadığını belirtmek için "∈" sembolü kullanılır. Örneğin, eğer x küme A'da bir eleman ise, bu x∈A olarak yazılır. A = {1, 2, 3} B = {3, 4, 5} 2. Eşitlik: İki kümenin eşit olması, aynı elemanlar

Üç Değişkenli Üç Denklem Sistemlerini Çözme

Üç denklemden ve üç bilinmeyenden oluşan bir denklem sistemi, genellikle çeşitli matematiksel ve uygulamalı problemlerde karşımıza çıkar. Bu tür bir sistem genellikle aşağıdaki formda ifade edilir: Python'da, numpy kütüphanesini kullanarak üç denklemden ve üç bilinmeyenden oluşan bir denklem sistemini çözebiliriz. Aşağıdaki örnekte, bu tür bir denklem sistemini çözmenin nasıl yapıldığı gösterilmektedir. Öncelikle, şu denklem sistemini ele alalım: import numpy as np # Ka

Lineer Sistem Türleri

Lineer denklem sistemleri, çeşitli tiplere ayrılabilir, bunlar çözümlerinin sayısına ve denklemlerin ve bilinmeyenlerin ilişkisine göre sınıflandırılır. 1. Tutarlı ve Tutarsız Sistemler Tutarlı (Consistent) Sistemler: Bu sistemlerde en az bir çözüm vardır. Tutarlı sistemler iki alt kategoriye ayrılabilir: Tek çözümlü ve Sonsuz çözümlü. Tek Çözümlü Sistemler (Unique Solution): Bu tür sistemlerde, denklemlerin tam olarak karşılandığı yalnızca bir çözüm kümesi vardır. Bu durum genell

Denklem Sistemlerine Giriş

Denklem sistemleri, birden fazla değişkeni içeren birden fazla denklemi ifade eder. Bu tür sistemler, çeşitli matematiksel ve gerçek dünya sorunlarını modelleme ve çözme yeteneğine sahiptir. Lineer Denklem Sistemi Bir lineer denklem sistemi, aşağıdaki gibi n denklem ve m bilinmeyenden oluşur: Bu, matris formunda da yazılabilir: Ax=b burada A katsayılar matrisi, x bilinmeyenler vektörü ve b sonuçlar vektörüdür. Çözüm Yöntemleri Sistemler denklemlerini çözm

Archimedes Spiralı

Archimedes spiralı, ünlü Yunan matematikçi Archimedes tarafından adlandırılan ve incelenen bir matematiksel eğridir. Bu spiral, polar koordinatlardaki denkleminin basit bir yapıya sahip olmasıyla bilinir. Archimedes Spiralının Denklemi Archimedes spiralının polar koordinatlardaki denklemi şu şekildedir: r=a+b*θ Bu denklemde, r yarıçapı, θ açıyı temsil eder. a ve b ise sabit parametrelerdir, ve bunlar spiralın ne kadar genişleyeceğini ve döneceğini kontrol eder. Özellikle

Polar Denklemlerin Grafiğini Çizmek

Polar denklemlerin grafiğini çizmek için nokta çizme yöntemi, denklemin belirli θ değerleri için r değerlerini hesaplamayı içerir. Bu değerler daha sonra polar koordinatlardan düzlem (kartezyen) koordinatlara dönüştürülür ve grafikte çizilir. İşte adım adım bir yönergeler: 1. Denklemi Belirle Öncelikle çizmek istediğiniz polar denklemleri belirleyin, örneğin: r=2+3*sin(4*θ). 2. θ Değerlerini Seç Belirli bir aralıkta θ değerlerini seçin, genellikle 00 ile 2π arasında olur

Rose Eğrileri

Rose eğrileri, polar koordinatları kullanılarak oluşturulan dairesel simetrik eğrilerdir. Bunlar genellikle aşağıdaki polar denklemle tanımlanır: r=a*cos(kθ) Burada a eğrinin boyutunu kontrol eder ve k çizilen yaprak sayısını kontrol eder. Eğer k çift ise, yaprak sayısı k olur. Eğer k tek ise, yaprak sayısı iki katıdır, yani 2k. Aşağıda, Rose eğrilerini çizmek için kullanabileceğiniz bir Python kodu örneği bulunmaktadır: import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # Par

Polar Koordinatlar

Polar koordinatlar, bir noktanın konumunu ifade etmek için kullanılan bir yöntemdir. Düzlemdeki bir noktanın konumunu tanımlamak için iki parametre kullanılır: bir yarıçap r ve bir açı θ Polar Koordinatlarının Tanımı Yarıçap (r): Noktanın orijine olan mesafesi. Açı (θ): Pozitif x ekseninden başlayıp noktaya olan yarıçapın oluşturduğu açı, genellikle radyan cinsinden ölçülür. Bu sistem, orijin etrafında dairesel hareketi incelemekte özellikle kullanışlıdır. Düzlem K

Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

İnvers trigonometrik fonksiyonlar (veya ters trigonometrik fonksiyonlar), trigonometrik fonksiyonların tersini almak için kullanılır. Yani, belirli bir trigonometrik fonksiyon değeri verildiğinde, bu değere karşılık gelen açıyı bulmamıza yardımcı olurlar. Bu fonksiyonlar, trigonometrik denklemleri çözerken veya trigonometrik ifadeleri basitleştirirken yaygın olarak kullanılır. Özellikle, üçgenlerdeki açıları bulmak için kullanılabilirler. Python Kodu İşte bu fonksiyonları kullanar

Sinüs ve Kosinüs Fonksiyonlarının Grafikleri

Sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının grafikleri, trigonometri ve matematiğin birçok dalında önemlidir. Bu grafikler, dalganın yükseklik, genişlik, yön ve şeklini anlamamıza yardımcı olur. Sinüs Fonksiyonunun Grafiği Sinüs fonksiyonunun grafiği, y = sin(x), genellikle dalga şeklinde bir eğri olarak gösterilir: Amplitüd: Fonksiyonun yüksekliği 1'dir, bu da grafiğin en yüksek noktasının 1 ve en düşük noktasının -1 olacağı anlamına gelir. Periyod: Grafiğin bir döngüsü 2π boyunca tam

Trigonometride Temel Kimlikleri Tanıma ve Kullanma

Trigonometri içinde kullanılan birçok temel kimlik (veya identite) bulunmaktadır. Bu kimlikler, trigonometrik ifadeleri basitleştirmek ve trigonometrik denklemleri çözmek için kullanılır. İşte bazı temel trigonometrik kimlikler: Soru: Çözüm: import math theta = math.radians(30) # 30 dereceyi radyana dönüştürür identity = math.sin(theta)**2 + math.cos(theta)**2 print(identity) # Çıktı: 1.0 theta = math.radians(45) # 45 dereceyi radyana dönüştürür left_side

Çift ve Tek Trigonometrik Fonksiyonları Kullanma

Altı trigonometrik fonksiyonumuzu hem pozitif hem de negatif açı girdileriyle serbestçe kullanabilmek için, her bir fonksiyonun negatif bir girdiyi nasıl ele aldığını incelememiz gerekir. Görüldüğü gibi bu konuda fonksiyonlar arasında önemli bir fark vardır.  f(x)=x2 fonksiyonunu ele alalım. Fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetriktir. Eğri boyunca, x değerleri zıt olan herhangi iki nokta aynı fonksiyon değerine sahiptir. Bu, hesaplamanın sonucuyla eşleşir: Yani f(x)=x2 bir çift fonksiy

Teğet, Kesen, Kosekant ve Kotanjantı Değerlendirmek İçin Referans Açılarını Kullanma

Referans açılarını kullanmak, trigonometrik fonksiyonları değerlendirmek için kullanılan yaygın bir tekniktir. Referans açıları, ilk çeyrekteki bir açıyla aynı kosinüs ve sinüs değerlerine sahip açılardır. Referans açıları, trigonometrik fonksiyonların dört çeyrek içinde nasıl davrandığını anlamaya yardımcı olur. Aşağıda, referans açıları kullanarak tanjant, sekant, cosekant ve kotanjant değerlerinin nasıl bulunacağına dair bir rehber bulunmaktadır. Referans Açıyı Bulun: Referans açı,

Diğer Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrinin temel üç fonksiyonu sinüs (sin), kosinüs (cos) ve tanjant (tan). Bunlara ek olarak, trigonometri içinde kullanılan üç diğer işlev daha vardır: kotanjant (cot), sekant (sec), ve cosekant (csc). İşte bunlar: Cosekant (csc): Cosekant, sinüs fonksiyonunun tersidir. Bir açı için csc(θ) = 1/sin(θ). Sekant (sec): Sekant, kosinüs fonksiyonunun tersidir. Bir açı için sec(θ) = 1/cos(θ). Kotanjant (cot): Kotanjant, tanjant fonksiyonunun tersidir. Bir açı için cot(θ) = 1/tan(θ

Oracle Veri Türleri

Oracle Veritabanı, geniş bir veri türü yelpazesi sunar. İşte bazı önemli Oracle veri türleri: Sayısal Veri Türleri NUMBER(p, s): Ondalık sayılar için kullanılır, p hassasiyeti (toplam basamak sayısı) ve s ölçeği (virgülden sonra gelen basamak sayısı) belirtir. INTEGER: Tam sayılar için kullanılır. FLOAT: Kayan noktalı sayılar için kullanılır. Tarih ve Zaman Veri Türleri DATE: Tarih ve saat bilgilerini içerir. TIMESTAMP: Tarih, saat, saniye ve saniyenin altındak

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in SQL

MySQL Veri Türleri

MySQL veritabanı yönetim sistemi çeşitli veri türlerini destekler. İşte bunların bir özeti: Sayısal Veri Türleri TINYINT: 1 bayt, -128 ile 127 arası değerler (veya 0 ile 255 arası UNSIGNED). SMALLINT: 2 bayt, -32,768 ile 32,767 arası değerler (veya 0 ile 65,535 arası UNSIGNED). MEDIUMINT: 3 bayt, -8,388,608 ile 8,388,607 arası değerler (veya 0 ile 16,777,215 arası UNSIGNED). INT: 4 bayt, yaklaşık -2 milyar ile 2 milyar arası değerler (veya 0 ile yaklaşık 4 milyar arası U

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in SQL

SQL Veri Türleri ve DBMS Özgü Veri Türleri

Veritabanı yönetim sistemlerinin (DBMS) her biri, ANSI/ISO SQL standardı tarafından tanımlanan bir dizi ortak veri türü sunar, ancak aynı zamanda platforma özgü özel veri türleri de olabilir. ANSI/ISO SQL Veri Türleri Bu veri türleri, çoğu modern SQL veritabanı sistemlerinde desteklenir: CHAR(n): Sabit uzunluklu karakter dizisi. VARCHAR(n): Değişken uzunluklu karakter dizisi. INTEGER: Tam sayı değeri. SMALLINT: Daha küçük tam sayı değeri. DECIMAL(p, s): Ondalık

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in SQL

SQL Operatörleri

Veritabanı yönetim sistemleri (DBMS) arasında birçok ortak operatör bulunmasına rağmen, her bir sistem belirli farkliliklar ve özel operatörler sunabilir. İşte MySQL, Oracle, PostgreSQL ve SQL Server için bazı yaygın operatörler: MySQL Aritmetik Operatörler: +, -, *, /, % gibi operatörler. Karşılaştırma Operatörler: =, <>, !=, <, >, <=, >=. Mantıksal Operatörler: AND, OR, NOT. Metin Operatörleri: CONCAT, LIKE, REGEXP. Oracle Aritmetik Operatör

Doğuhan ELMA

Doğuhan ELMA in SQL

SQL Tanımlayıcı ve Kuralları

Veritabanlarında "tanımlayıcılar" (identifiers), belirli bir nesneyi (örneğin bir tablo, sütun, dizin, görünüm, saklı yordam vb.) adlandırmak ve bu nesneye başvurmak için kullanılan sembolik isimlerdir.   Tanımlayıcı Türleri Tablo Tanımlayıcıları: Her tablonun benzersiz bir ismi olmalıdır, böylece diğer SQL komutlarında kolayca referans alınabilir. Sütun Tanımlayıcıları: Tablolar içinde her sütun, o sütuna ne tür verinin eklendiğini anlamanızı sağlayacak şekilde benzersiz bir

×
×
  • Create New...