Jump to content
 • entries
  57
 • comments
  0
 • views
  27,850

Bir Fonksiyonun Artan, Azalan veya Sabit Olduğunu Belirlemek İçin Grafik Kullanma


Doğuhan ELMA

218 views

Bir fonksiyonun bir grafiği, fonksiyonun arttığı, azaldığı veya sabit olduğu bölgeleri belirlememize yardımcı olabilir. Bunun için, öncelikle fonksiyonun grafiğine bakmalı ve genel eğimine dikkat etmeliyiz.

1. Artan Fonksiyonlar: Eğer fonksiyonun grafiği sol alttan sağ üste doğru yükseliyorsa, bu, fonksiyonun arttığını gösterir. Daha teknik bir ifadeyle, eğer iki x değeri arasında daha büyük olanının y değeri de daha büyükse, bu, fonksiyonun arttığını gösterir. Yani, eğer x1 < x2 ve f(x1) < f(x2) ise, fonksiyon artar.

2. Azalan Fonksiyonlar: Eğer fonksiyonun grafiği sol üstten sağ alta doğru iniyorsa, bu, fonksiyonun azaldığını gösterir. Yani, eğer x1 < x2 ve f(x1) > f(x2) ise, fonksiyon azalır.

3. Sabit Fonksiyonlar: Eğer fonksiyonun grafiği yatay bir çizgiyse, bu, fonksiyonun sabit olduğunu gösterir. Başka bir deyişle, herhangi iki x değeri için y değeri aynıysa, fonksiyon sabittir. Yani, eğer x1 < x2 ve f(x1) = f(x2) ise, fonksiyon sabittir.

Bu özellikler, bir fonksiyonun grafiğini okurken ve yorumlarken önemlidir. Fonksiyonun hangi bölgelerde arttığını, azaldığını veya sabit olduğunu belirlemek, fonksiyonun genel davranışını anlamamıza ve belirli matematiksel problemleri çözmemize yardımcı olabilir.

Örneğin, bir fonksiyonun minimum veya maksimum değerlerini bulmak genellikle, fonksiyonun artmaktan azalmaya veya azalmaktan artmaya geçtiği noktaları belirlemeyi gerektirir. Bu noktalar genellikle fonksiyonun türevinin sıfır olduğu veya tanımsız olduğu noktalar olarak bulunur, ancak grafikteki genel eğim de bu noktaların belirlenmesine yardımcı olabilir. 

Aynı şekilde, bir fonksiyonun sabit olduğu noktalar genellikle problemin çözümünün yer aldığı yerlerdir. Örneğin, bir nesnenin hızını ifade eden bir fonksiyonun sabit olduğu noktalar, nesnenin hızının değişmediği anları gösterir. Bu, nesnenin hareketi hakkında önemli bilgiler sağlar.

1.webp

 

Bir fonksiyonun artan, azalan veya sabit olduğunu belirlemek için genellikle türevini kullanırız. Fonksiyonun türevi pozitifse, fonksiyon artıyordur; türev negatifse, fonksiyon azalıyordur; ve türev sıfırsa, fonksiyon sabittir.

Sympy, Python'da simgesel matematiksel hesaplamalar yapmak için kullanılan bir kütüphanedir. Bu kütüphaneyi kullanarak fonksiyonun türevini alabilir ve ardından türevin işaretine göre fonksiyonun artıp artmadığını veya azalıp azalmadığını belirleyebiliriz.

Aşağıda bir örneğini göreceksiniz:

from sympy import symbols, diff

# x sembolünü tanımlayın
x = symbols('x')

# Fonksiyonumuzu tanımlayalım
f = x**2 + 10*x

# Fonksiyonun türevini alalım
f_prime = diff(f, x)

# İstediğimiz x değerleri için türevin işaretini kontrol edelim
for val in range(-10, 11):
  derivative_at_val = f_prime.subs(x, val)
  if derivative_at_val > 0:
    print(f"x = {val}, fonksiyon artıyor")
  elif derivative_at_val < 0:
    print(f"x = {val}, fonksiyon azalıyor")
  else:
    print(f"x = {val}, fonksiyon sabit")

Bu kod, belirli bir fonksiyonun -10'dan 10'a kadar olan x değerleri için türevini alır ve bu türevin işaretine göre fonksiyonun o noktada artıp artmadığını veya azalıp azalmadığını belirler. Unutmayın, bu bir basitleştirilmiş örnektir ve daha karmaşık fonksiyonlar için daha karmaşık bir analiz gerekebilir.

 

Fonksiyonların analizinde "lokal maksimum", "lokal minimum" ve "lokal ekstremum" terimleri sıklıkla kullanılır. Bu terimler, fonksiyonların belirli noktalarındaki davranışlarını tanımlar.

Lokal Maksimum: Bir fonksiyonun belirli bir noktası, bu noktanın etrafındaki tüm noktalardan daha büyük (veya en azından eşit) bir y değeri alıyorsa, bu noktaya "lokal maksimum" denir. Yani, bu noktanın biraz solunda ve biraz sağında bulunan tüm noktalar, lokal maksimumdan daha düşük bir y değerine sahip olacaktır.

Lokal Minimum: Benzer şekilde, bir fonksiyonun belirli bir noktası, bu noktanın etrafındaki tüm noktalardan daha küçük (veya en azından eşit) bir y değeri alıyorsa, bu noktaya "lokal minimum" denir. Yani, bu noktanın biraz solunda ve biraz sağında bulunan tüm noktalar, lokal minimumdan daha yüksek bir y değerine sahip olacaktır.

Lokal Ekstremum: "Lokal ekstremum" terimi, bir fonksiyonun lokal maksimumlarını ve lokal minimumlarını genel bir terimle ifade etmek için kullanılır. Yani, bir nokta bir lokal ekstremum ise, bu nokta ya bir lokal maksimum ya da bir lokal minimumdur.

Lokal maksimumlar ve minimumlar, genellikle fonksiyonların türevlerini kullanarak belirlenir. Bir fonksiyonun türevi, fonksiyonun eğimini (veya 'değişim oranını') verir. Dolayısıyla, bir fonksiyonun türevinin sıfır olduğu bir nokta, genellikle bir lokal maksimum veya minimum olacaktır. Çünkü, bir fonksiyonun eğimi sıfır olduğunda, fonksiyon ya artmaktan azalmaya geçer (lokal maksimum) ya da azalmaktan artmaya geçer (lokal minimum).

Ancak, tüm türevi sıfır olan noktaların lokal ekstremum olmayabileceğini unutmamak önemlidir. Bu noktalar kritik noktalar olarak adlandırılır ve bir fonksiyonun ekstremum değerlerine sahip olabileceği yerlerdir. Ancak ekstremum olup olmadıklarını belirlemek için genellikle ikinci türev testi veya birinci türevin işaretlerini kontrol etmek gibi ek testler gereklidir.

1.webp

 

1.webp

 

1.webp

1.webp

1.webp

Bir fonksiyonun lokal maksimum, minimum ve ekstremum noktalarını bulmak için genellikle türevini kullanırız. Lokal maksimum ve minimumlar, türevin sıfır olduğu ve işaret değiştirdiği noktalardır. Türevi bulmak ve analiz etmek için Python'daki sympy kütüphanesini kullanabiliriz. Aşağıda bir örneği gösterilmiştir:

from sympy import symbols, diff, solve

# x sembolünü tanımlayın
x = symbols('x')

# Fonksiyonumuzu tanımlayalım
f = x**3 - 3*x**2 + 1

# Fonksiyonun türevini alalım
f_prime = diff(f, x)

# Türevin sıfır olduğu x değerlerini bulalım
critical_points = solve(f_prime, x)

# Bu noktaların lokal maksimum, minimum veya ekstremum olup olmadığını belirleyelim
for val in critical_points:
  # İkinci türev testi
  f_double_prime = diff(f_prime, x)
  test = f_double_prime.subs(x, val)
  if test < 0:
    print(f"x = {val}, lokal maksimum")
  elif test > 0:
    print(f"x = {val}, lokal minimum")
  else:
    print(f"x = {val}, belirsiz, ikinci türev testi başarısız")

Bu kod öncelikle fonksiyonun türevini alır, sonra bu türevin sıfır olduğu x değerlerini bulur. Bu x değerleri, fonksiyonun lokal maksimum veya minimum olabileceği kritik noktalarıdır. Ardından, her kritik nokta için ikinci türev testi yapılır. İkinci türev negatifse, bu nokta bir lokal maksimumdur; ikinci türev pozitifse, bu nokta bir lokal minimumdur; ikinci türev sıfırsa, test başarısız olur ve o noktanın bir lokal maksimum, minimum veya ekstremum olup olmadığı belirsiz kalır.

 

Bir fonksiyonun grafiği üzerinden mutlak maksimum ve mutlak minimum değerlerini bulmak genellikle birkaç adımlı bir süreçtir:

Adım 1: Grafiği İnceleyin
Bir fonksiyonun grafiği genellikle yüksek ve düşük noktaları gösterir. Bu yüksek ve düşük noktalar genellikle dikkat çeker çünkü genellikle eğri üzerindeki diğer noktalardan daha yüksek veya daha düşük y değerlerine sahip olurlar.

Adım 2: Lokal Maksimum ve Minimum Değerleri Belirleyin
Lokal maksimumlar, çevrelerindeki diğer tüm noktalardan daha yüksek olan noktalardır. Benzer şekilde, lokal minimumlar çevrelerindeki diğer tüm noktalardan daha düşük olan noktalardır. Bu noktalar genellikle grafiğin "tepe" ve "vadi" noktalarıdır.

Adım 3: Mutlak Maksimum ve Minimum Değerleri Belirleyin
Mutlak maksimum değer, fonksiyonun alabileceği en yüksek değerdir; mutlak minimum değer ise fonksiyonun alabileceği en düşük değerdir. Fonksiyonun tüm tanım kümesi (veya belirli bir aralığı) üzerinde en yüksek ve en düşük y değerlerini bulmak için grafiği dikkatlice inceleyin. Bu noktalar genellikle grafiğin en yüksek ve en düşük noktalarıdır, ancak her zaman öyle olmayabilir. Özellikle fonksiyonun uçlarda veya kesintilerde sınırsız olabileceği durumlar dikkate alınmalıdır.

Adım 4: Sonuçları Kontrol Edin
Son olarak, bulduğunuz mutlak maksimum ve minimum değerlerin doğru olduğunu kontrol edin. Bu, genellikle çevrelerindeki diğer y değerlerini kontrol ederek ve fonksiyonun denklemini kullanarak yapılır.

Bu süreç, bir fonksiyonun mutlak maksimum ve minimum değerlerini belirlemek için genellikle kullanılan genel bir süreçtir. Ancak, her fonksiyonun kendine özgü özellikleri vardır ve bu nedenle belirli bir fonksiyonun grafiği üzerinde çalışırken dikkatli olmak önemlidir. Fonksiyonun özelliklerini, özellikle uçları ve kesintileri, anlamak genellikle mutlak maksimum ve minimum değerlerini bulmada çok yardımcı olur.

1.webp

Python'da scipy ve numpy kütüphanelerini kullanarak bir fonksiyonun mutlak maksimum ve minimum değerlerini bulabiliriz. Bu örnekte, önce scipy'nin optimize modülünün minimize ve minimize_scalar fonksiyonlarını kullanacağız.

import numpy as np
from scipy.optimize import minimize, minimize_scalar

# Fonksiyonumuzu tanımlayalım
def f(x):
  return x**2 + 10*np.sin(x)

# x değerlerimizi tanımlayalım
x = np.linspace(-10, 10, 100)

# Minimum ve Maksimum değerlerimizi bulalım
res_min = minimize_scalar(f, bounds=(-10, 10), method='bounded')
res_max = minimize_scalar(lambda x: -f(x), bounds=(-10, 10), method='bounded')

# Mutlak Minimum ve Maksimum değerlerimizi yazdıralım
print("Mutlak Minimum: ", res_min.fun, " noktası: ", res_min.x)
print("Mutlak Maksimum: ", -res_max.fun, " noktası: ", res_max.x)

Bu kod, -10 ile 10 arasında belirli bir fonksiyon için mutlak minimum ve maksimum değerleri bulur. minimize_scalar fonksiyonu, belirtilen aralıkta bir fonksiyonun minimum değerini bulmak için kullanılır. lambda x: -f(x) ifadesi, fonksiyonun negatifini alır ve bu sayede minimize ederken aslında maksimum değeri bulmuş oluruz.

Sonuç olarak ekrana, mutlak minimum ve maksimum değerler ve bu değerlere karşılık gelen x değerleri yazdırılır.

Unutmayın, bu kod basit fonksiyonlar için çalışır, ancak daha karmaşık fonksiyonlar veya çok değişkenli fonksiyonlar için ek teknikler veya kütüphaneler gerekebilir. Bu tür durumlar için sympy, numpy veya scipy'nin daha ileri seviye özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

 

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...